جدید ترین مطالبچرا به خواب میرویم؟

به نظر مى رسد که خواب نقشى اساسى در زيست شناسى ايفا مى کند و همه حيوانات و حتى سلولهاى عصبى نگاهدارى شده در لوله آزمايش نيز به خواب مى روند با اين حال هنوز نمىدانيم که خواب براى چيست . البته نظراتى در اين زمينه وجود دارد. از نظريه هاى خيلى پيش پا افتاده و آسان تا ديدگاههاى پيشرفته تر مربوط به پردازش اطلاعات در حافظه ، اما هيچ يک از اين ديدگاهها مورد تاييد قرار نگرفته و تنها چيزى که کارشناسان مى توانند بر سر آن توافق کنند، آن است که هيچ پاسخ خرسندکننده اى هنوز بدست نيامده است . بخشى از مشکل ناشى از اين امر است که خواب متشکل از دو حالت کاملا متفاوت است . حالت اول موسوم به ״حرکت سريع چشم ״ که طى آن در حاليکه پلکهابسته اند چشمها با سرعت از سويى به سوى ديگر مروند. در اين حال مغز بسيار فعال است و اغلب رويا ديدنها در اين مرحله اتفاق مىافتد.